Referencie

Investičné zámery a zahraničné investície

Spoločnosť Castor&Pollux, s.r.o.sa už od roku 1995 venuje podnikateľskému poradenstvu a svoje kvality preukázala aj pri vstupe významných zahraničných investorov na Slovensko a takisto pri analýzach, štúdiách uskutočniteľnosti a valuácii investičných zámerov veľkých spoločností v SR.

Informačné a komunikačné technológie
 • France Telecom (v súčasnosti Orange)
 • Alcatel Slovakia
 • Siemens
 • Logica Bratislava
 • Softip Banská Bystrica
Poradenstvo v oblasti investícií
 • Delvita
 • Aral
 • France Telecom (v súčasnosti Orange)
 • Siemens
 • Alcatel
 • FIDES
 • PPS Detva Holding
 • ZŤS Dubnica nad Váhom
 • CDI Corporate Advisory
 • PROSOFT Žilina
 • Omnia Martin
Štúdie v oblasti marketingu
 • Bratislava
 • Bojnice
 • Lučenec
 • Poprad
 • PPS Detva Holding
 • ZŤS Dubnica nad Váhom
Ostatné

UNIPHARMA

1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Investičné poradenstvo v oblasti financovania farmaceutického závodu na výrobu generík – Bielorusko

Imuna Šarišské Michaľany

Poradenstvo pri registrácii liekov na trh v Bielorusku a Moldavsku


Poradenstvo pre infraštruktúrne projekty v zahraničí


Poradenstvo pri tvorbe strategických dokumentov

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 • Analýza potrieb a priorít hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR do roku 2015
 • Príprava podkladov k Národnému strategickému referenčnému rámcu SR na roky
 • Operačný program Bratislavský kraj na roky 2007-2013
 • Realizácia komunikačného akčného plánu RO pre CSF a informovanie a vzdelávanie administratívnych kapacít, v konzorciu s ďalšou spoločnosťou.

Projektové poradenstvo

Predvstupové fondy EU

PHARE a SAPARD (2004 - 2006)

Vo fáze prípravy na vstup Slovenska do medzinárodných štruktúr sa spoločnosť postupne špecializovala na poradenstvo a prípravu základných strategických dokumentov pre prípravu podmienok čerpania finančných prostriedkov z rôznych finančných mechanizmov, najme štrukturálnych fondov a takisto sa podieľala na príprave prvých projektov.

Podpora rozvoja exportu, cezhraničnej spolupráce, priemyslu, cestovného ruchu a inovatívnych malých a stredných podnikov
 • Ceram Čab a.s
 • Liptovská mliekáreň a.s. Liptovský Mikuláš
 • Chirana Progress s.r.o. Piešťany
 • Bučina Trade a.s. Zvolen
 • Křížik, a.s. Prešov
 • Presskam, s.r.o. Bratislava
 • SLK a.s. Komárno
 • Contimart a.s. Komárno
 • Strojsmalt a.s. Pohorelá
 • SB Inmart a.s. Bardejov
 • Chemosvit a.s. Svit
 • PRAKO-PRÍRUBY s. r.o. Prakovce
 • Lencos s.r.o. Levice
 • priemyselná zóna Skalka nad Váhom
 • Elektrokarbon a.s. Topoľčany
 • Glass LPS s.r.o. Medzilaborce
 • Graniti s.r.o. Žilina
 • SKI centrum Zapač s.r.o.
 • Hotel LUX Banská Bystrica
 • hotelový komplex Hviezda Dudince
 • mikroregión Oščadnica

mestá a obce

 • Bratislava
 • Žilina
 • Komárno
 • Senec
 • Ružomberok
 • Medzibodrožia
 • Východná
 • Spolchov s.r.o
 • Poľnohospodárske podielnické družstvo Trstín
 • Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov
 • Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o.

Štrukturálne fondy EU

od roku 2007

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskeho spoločenstva sa Castor&Pollux, s.r.o. podieľala opäť na príprave strategických dokumentov pre prvé plánovacie obdobie a v oblasti prípravy žiadostí a projektov na čerpanie prostriedkov sa profilovala na jednu z najúspešnejších firiem. Spoločnosť participovala na príprave a implementácii projektov pre verejný a aj súkromný sektor naprieč všetkými operačnými programami.

Priemysel a služby
 • KLF – MTK
 • CHEMOLAK a.s.
 • Italslova spol. s.r.o.
 • AVAKS s.r.o.
 • NOVOCHEM družstvo
 • TERA PLASTIK s.r.o.
 • MOPED-Slovakia s.r.o.
 • Drevo SV s.r.o.
 • Didaktik výrobné družstvo Skalica
 • MAT-obaly s.r.o. Prievidza
 • AVIN s.r.o. Michalovce
 • INCON spol. s r.o. Prievidza
 • Brik a.s. Kremnica
 • Transmisie Engineering a.s.
 • Wink Trade s.r.o. Prievidza
 • Vanex spol. s r.o. Liptovský Hrádok
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s.
 • M.B. Group s.r.o.
 • Jakomat s.r.o.
 • MART–SK s.r.o.
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Dema s.r.o.
 • Kasimatic
 • Drevoindustria
Základná infraštruktúra
 • SPH Harmanec
 • Mesto Želiezovce
 • Mesto Stará Turá
 • Obec Záborské
 • Obec Haniska
 • Združenie obcí Hont
 • Obec Zbehy
 • Mesto Kysucké Nové Mesto
 • Obec Komjatice
 • Obec Mútne
 • Obec Moravany n. Váhom
 • Mesto Partizánske
 • Mesto Želiezovce
 • Obec Vysoká nad Kysucou
 • Obec Kotešová
 • Obec Klokočov
Regionálny operačný program
 • Krajský školský úrad Žilina
 • obec Horný Vadičov
 • Saleziáni don Bosca
Regionálny operačný program
 • BETAMONT s.r.o.
 • Katolícka univerzita Ružomberok
Životné prostredie
 • Obec Zbyňov
 • Obec Divinka
 • Obec Voznica
 • Obec Lodno
 • Obec Balog nad Ipľom
 • Obec Vysoká nad Kysucou
 • Obec Rudina
 • Obec Dolný Hričov
 • Obec Horný Vadičov
 • Mesto Kysucké Nové Mesto

Projekty na podporu zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov

JPD NUTS II Bratislava cieľ 3
 • COOP Jednota Slovensko spotrebné družstvo
 • Európsky vzdelávací inštitút n.o.
 • Slovenská správa ciest

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Zoznam referencií
 • Kovacs Agro, s.r.o. Hronovce
 • Ing. Ladislav Kollár Demandice
 • Fundus Regius s.r.o. Priekopa
 • Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o.
 • TAXAWOOD s.r.o. Liptovský Mikuláš
 • Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti Obce Východná
 • Mestské lesy Ružomberok spol. s.r.o.
 • Róbert Lukáč poskytovateľ lesníckych služieb
 • Ján Knapčok nájomca lesov
 • Mach Hydina Budmerice s.r.o.

Town twinnig

Mesto Palárikovo

Pre mesto Palárikovo sa pripravil projekt v rámci Európskej územnej spolupráce zameraný na podporu partnerstva medzi mestami najmä v oblasti cestovného ruchu a kultúry.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky FM

Nadácia Dubnické bane

Zaujímavý projekt zameraný sa ochranu životného prostredia sa realizoval z Nórskeho finančného mechanizmu pre Nadáciu opálových baní v Dubníku, v ktorej je významné zimovisko viacerých druhov netopierov.


Rozvojové projekty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí
 • Kysucké Nové Mesto
 • Kotešová
 • Malacky
 • Šelpice
 • Zeleneč
Ostatné

Enviro Lieskovec, a.s.

Analýza problematiky odpadového hospodárstva z pohľadu ďalšieho rozvoja, zdrojov financovania a možných oblastí kofinancovania

Kongresové, rekreačné a relaxačné centrum Dubnica nad Váhom

Štúdia uskutočniteľnosti

OÚ Malacky

Priemyselný park Záhorie


Developerské projekty