Spoločnosť

Castor & Pollux Group

Castor & Pollux Group predstavuje skupinu vzájomne prepojených spoločností, ktoré spája spoločná predstava o spôsobe podnikania a pôsobenia v medzinárodnom ekonomickom prostredí založená na tradičných hodnotách a súčasne využívajúca synergiu aktivít jednotlivých spoločností patriacich do skupiny s možnosťou ich rozvoja v prospech potrieb jednotlivých klientov.

Riadiacou spoločnosťou skupiny, ktorá súčasne koordinuje aktivity jednotlivých jej členov, je spoločnosť Castor & Pollux, s.r.o..

Do skupiny ďalej patria tieto spoločnosti

Vzťah s klientmi je pre nás prvoradý

Náš prístup vychádza z tradičných morálnych hodnôt, kvality, profesionality a komplexného prístupu k riešeniam.

Spoločnosť Castor & Pollux, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a jej primárnym zameraním bola investičná a developerská činnosť, poskytovanie poradenských a konzultačných služieb, projektové riadenie a projektové financovanie.

V oblasti investičného developmentu sa orientuje na realizáciu bytových domov, polyfunkčných objektov a projektov v oblasti cestovného ruchu ( napr. zábavný park Bojnice). Vo vlastných budovách v centre Bratislavy ponúka na prenájom lukratívne administratívne a obchodné priestory a garážové boxy.

Významný podiel na aktivitách spoločnosti má projektové a finančné poradenstvo, ktoré spoločnosť realizuje pre členov skupiny, klientov a partnerov v strednej a východnej Európe, Rusku, Azerjbadžane, Kazachstane, Gruzínsku, Moldavsku , ale aj v krajinách Arabského poloostrova, Indii a Keni.

Od roku 2007 sa spoločnosť začala cielene venovať podnikateľskému poradenstvu v oblasti
odpadového hospodárstva, obnoviteľných zdrojov energií, inteligentným dopravným systémom pre cesty a železnice, inteligentným mestám, vrátane návrhov schém financovania takýchto projektov.

Našimi klientami sú najmä významné technologické spoločnosti

pre ktoré otvárame možnosti expanziu do krajín podľa sféry ich záujmu, najmä do krajín SNŠ

V roku 2015 založila spoločnosť Castor & Pollux v Moskve svoju dcérsku spoločnosť
OOO, „Umnyje technologičeskije sistemy“ (v skratke: OOO „UTS“), prostredníctvom ktorej realizuje svoje obchodné aktivity v Rusku a ostatných krajinách SNŠ.


Za Castor & Pollux stoja

ING. JARMILA GRUJBÁROVÁ
konateľka

Zodpovedá za ekonomicko-personálnu a obchodnú stratégiu spoločnosti, je absolventkou Vysokej školy ekonomickej, má dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a ich financovaním a ľudských zdrojov spoločnosti.

ING.JÁN BADŽGOŇ, PHD.
generálny riaditeľ, konateľ

Riadi aktivity spoločnosti, rozhoduje o strategickom smerovaní spoločnosti a jej obchodných aktivít. Absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dlhodobo aktívne pôsobí v podnikateľskom prostredí na medzinárodnej úrovni.