Konzultácie, poradenstvo a financovanie projektov

Castor&Pollux Group spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami zabezpečuje financovanie projektov pre súkromný a verejný sektor hlavne zo zdrojov európskych štrukturálnych fondov, investičných fondov a investícií súkromného kapitálu.

V časti projektov spoločnosti Castor & Pollux Group boli aj realizátormi týchto projektov.

Financovanie projektových zámerov a konzultačná činnosť v oblasti financovania a realizácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Za celé obdobie sme spracovali 193 úspešných žiadostí o financovanie projektov zo štrukturálnych a iných fondov a celková hodnota zabezpečeného financovania je : 1 445 320 000 EUR

Konzultácie, riadenie prípravy a realizácie veľkých projektov.

Za celé obdobie sme spracovali a realizovali cca 50 projektov v celkovej hodnote: 2 280 000 000 EUR

V našich expertných tímoch pracuje cca 200 expertov interných, aj externých z niekoľkých krajín sveta, napr. Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Česká republika, USA, Kanada, Francúzsko, Ruská federácia a ďalších.

Celý proces pozostáva z:

 • Manažmentu odbornej prípravy projektu a spracovanie potrebnej dokumentácie
 • Vyhľadania a odporučenia najvhodnejšieho finančného nástroja k rozvojovému zámeru
 • Vypracovania projektu a biznis plánu podľa podmienok konkrétneho zdroja financovania
 • Celého procesu riadenia realizácie projektu
 • Realizácie projektu
 • Riadenia následných etáp po zrealizovaní projektu
 • Kontrollingu a auditu
 • Naša spoločnosť BETAMONT s.r.o. realizovala v spolupráci so spoločnosťou Alcatel budovanie telekomunikačných a optických sietí na Slovensku, v Rakúsku, v Azerbajdžane, v Arménsku a iných krajinách v hodnote cca 200 mil. EUR.
 • Naša spoločnosť Castor&Pollux, a.s. realizovala pre spoločnosť France Telecom (v súčasnosti Orange) – prípravu projektu vybudovania mobilného operátora na Slovensku v hodnote cca 1,6 mld EUR
 • Naše spoločnosti BETAMONT s.r.o. a ADOTEL-HEX s.r.o. realizovali v spolupráci so spoločnosťou Siemens budovanie železničnej a cestnej infraštruktúry na Slovensku v hodnote cca 200 mil EUR
 • Naše spoločnosti BETAMONT s.r.o. a ADOTEL-HEX s.r.o. v spolupráci s AŽD Praha realizovali budovanie projektov železničnej infraštruktúry na Slovensku v hodnote cca 280 mil EUR
 • Reštrukturalizácia výroby a financovania v priemyselných sektoroch:
  • Strojárskom
  • Elektrotechnickom
  • Chemickom
  • Nábytkárskom
  • Sklárskom
  • Potravinárskom
  • Kamenárskom
  • Textilnom
 • Zlepšenie medzinárodnej prezentácie podniku
 • Investície do nákupu technológií
 • Aplikovaný vývoj a výskum
 • Príklady referencií úspešných projektov:

  • reštrukturalizácia výroby a financovania:
   • Ceram Čáb, a.s. Nitra
   • Křížik, a.s. Prešov
  • Medzinárodná prezentácia slovenských firiem na výstavách:
  • Investície do nákupu výrobných technológií:
   • Elektrokarbon , a.s. Topoľčany
   • Glass, s.r.o. Medzilaborce
   • Graniti s.r.o.Žilina
   • Chemolak a.s. Smolenice
   • Incon, s.r.o. Prievidza
   • KLF MTK s.r.o. Martin
   • Vanex, s.r.o. Liptovský Hrádok
   • K-Kart, s.r.o. Lučenec
  • Výskum a vývoj:
   • Pre spoločnosť e-Trium Corporation ako vlastníka technológie pre počítačový systém Univerzálneho informačného robota bol vyvíjaný výkonný analytický SW s využitím v technologicky náročných odvetviach medicíny a farmácie.
   • BETAMONT s.r.o. Zvolen
   • Katolícka univerzita v Ružomberku
   • Žilinská univerzita v Žiline
   • Slovenská technická univerzita v Bratislave
   • Univerzita Komenského v Bratislave
   • Enviro Lieskovec, a.s.
 • Príprava budovania turistických centier
 • Spracovanie štúdií a realizácia ekologicky nenáročných cyklotrás
 • Zvyšovanie ubytovacích kapacít hotelov
 • Investície do wellness centier a kongresových centier v hotelových komplexoch

Referencie:

 • Budovanie turistických informačných kancelárií na Liptove
 • Podpora turizmu vo Vlkolínci
 • Turistické centrá - štúdie
 • Spracovanie štúdií a budovanie cyklotrás
 • Skvalitnenie poskytovania služieb cestovného ruchu v Oščadnici
 • Zvyšovanie ubytovacích kapacít hotelov
 • Ski centrum Zapač
 • Hotel Lux Banská Bystrica
 • Wellness kúpele Dudince
 • Kúpele Turčianske Teplice
 • Nákup lesníckej techniky
 • Technológie na spracovanie ovocia a zeleniny
 • Technológie na spracovanie mlieka
 • Technológie na spracovanie hydiny
 • Rekonštrukcie lesných ciest
 • Vybudovanie doplnkového ubytovacieho zariadenia
 • Projekt na ochranu ohrozeného živočíšneho druhu

Príklady úspešných projektov v oblasti lesníctva riešili projekty pre mestá Liptovský Mikuláš a Poprad a obec Holienec-Kráľová v Dobrej Nive alebo pre Róberta Lukáča.

Niekoľko projektov pre skvalitnenie vinohradníckej výroby sme riešili vo firme Fundus Regius s.r.o. Priekopa a nové technológie na spracovanie zeleniny pre Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom resp skvalitnenie rastlinnej výroby sme riešili pre Ing. Kollára v Demandiciach a nákup sušiacej linky pre obilie pre firmu Kovacs Agro s.r.o. Hronovce.

Dojacie zariadenia a celkový wellfare dojných zvierat sa zlepšil v Spolchove s.r.o. Východná a v Podielníckom družstve Trstín.

Ranč u Bobiho s.r.o. v Leviciach zlepšil svoje ubytovacie kapacity

Ochranu zimoviska ohrozených netopierov v Dubnických opálových baniach riešil projekt podporený z Nórskeho finančného mechanizmu

 • Štúdie na riešenie rozvojového potenciálu Bratislavského kraja
 • Spracovanie plánu urbanistického riešenia územia Žiliny
 • Investície do riešenia základnej infraštruktúry miest a obci
 • Protipovodňové opatrenia v obciach
 • Rekonštrukcie miestnych komunikácií
 • Investície do zberu odpadu v mestách a obciach
 • Tvorba územno plánovacej dokumentácie
 • Tvorba programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí
 • Investície do skvalitnenia školskej infraštruktúry
 • Regenerácia centrálnych zón v obciach

Projekty regionálneho rozvoja boli orientované na spracovanie rozvojových štúdií územia (Región Bratislava, oblasť Žilina- západ):

 • Investičné projekty pre mestá a obce riešili financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií:
  • v Haniskej. Mestská infraštruktúra, rekonštrukcie:
  • Protipovodňové opatrenia v obciach ako Lodno, Zbyňov, Balog nad Ipľom a iné:

Zhodnotenie papierového odpadu bolo podporené v SPH Harmanec, technológie na rekultiváciu skládky odpadu v Želiezovciach alebo na separáciu odpadu v Starej Turej.

Prostriedky na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie v obciach a mestách a na tvorbu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja prišli do Zduženia obcí Hont, obce Zbehy, Kojatice, Žliezovce, Klokočov alebo do Kysuckého Nového Mesta alebo do Vysokej nad Kysucou a aj do Malaciek:

Nákupy na zlepšenie školskej infraštruktúry boli zrealizované v Kysuckom Novom Meste a množstve základných a stredných škôl v Žilinskom kraji.

Centrálne zóny sa zlepšili napríklad v obciach Vysoká nad Kysucou, Horný Vadičov, Dolný Hričov, Predmier.

 • Investičné projekty skvalitnenia pešieho turizmu v pohraničných regiónoch
 • Spracovanie štúdií potenciálneho rozvoja susediacich prihraničných regiónov

Cezhraničná spolupráca dvoch susediacich regiónov z rozdielnych krajín EU spočíva jednak vo vybudovaní turistických atrakcií, často krát so zameraním na vyzdvihnutie nejakej významnej lokálnej pamätihodnosti alebo tiež na zvýšenie ekonomického potenciálu pohraničia, napr. Priemyselnej zóny v Skalke nad Váhom alebo Zelenej ceste v mikroregióne Oščadnica. Mnohokrát ide o spracovanie štúdií na rozvoj cestovného ruchu v pohraničí (napríklad v Komárne), rozvoj kultúrnych výmien (mesto Senec), tiež aj veľké investičné projekty, ako bola Revitalizácia Chorvátskeho ramena v Bratislave.

Skalka nad Váhom:

Komárno:

Chorvátske rameno v Bratislave:

 • Zefektívnenie riadenia ľudských zdrojov vo výrobných podnikoch
 • Zvyšovanie IKT , jazykových a manažérskych zručností zamestnancov

Rozvoj ľudských zdrojov vo verejnom, štátnom a súkromnom sektore je neoddeliteľnou súčasťou skvalitnenia postavenia podniku alebo úradu. Projekty sme spracovali napríklad pre Európsky vzdelávací inštitút, COOP Jednota, Siemens.

 • Spracovanie špeciálneho prípravného programu pre implementáciu štrukturálnych fondov v SR
 • Spracovanie analýz potrieb a priorít hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Realizácia komunikačného akčného plánu

Projekty v čerpaní technickej pomoci ako podporného nástroja štrukturálnych fondov spočívali v riešení Špeciálneho prípravného programu pre zavedenie regionálnej a štrukturálnej politiky, tiež v Analýze potrieb a priorít hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej Republiky do roku 2015. Pre štátne úrady Slovenskej Republiky sme realizovali Komunikačný a akčný plán- organizovanie cyklu zasadaní a konferencií.

Okrúhle stoly s prezidentom SR:

 • Implementácia schválených projektov podporených zo zdrojov štrukturálnych fondov
 • Prednášková a školiaca činnosť
 • Organizácia konferencií a workshopov za medzinárodnej účasti expertov z rôznych krajín sveta

Cestná a železničná infraštruktúra, telekomunikácie, smart cities

Spoločnosť Castor & Pollux v spolupráci so svojimi dcérskymi a partnerskými spoločnosťami:

 • ŽELSYS, a.s.
 • ADOTEL-HEX s.r.o.
 • BETAMONT s.r.o.
 • Siemens, s.r.o.
 • Alcatel-Lucent Slovakia, a.s.
 • THALES COMMUNICATIONS S.A.
 • AŽD Praha, s.r.o.
 • Doprastav, a.s.
 • Metrostav SK, a.s.
 • Skanska SK, a.s.
 • STRABAG, s.r.o.
 • OHL-ŽS SK, a.s.
 • Bombardier Transportation
 • Orange Slovensko, a.s.
 • a mnohými ďalšími

zabezpečovala realizáciu projektov v oblasti železničnej a cestnej infraštruktúry, telekomunikácii a projektov typu Smart cities.

Celkový počet nami realizovaných projektov v daných oblastiach bol viac ako 300 v hodnote: viac ako 1 500 000 000 EUR

Projekty boli realizované nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí, najmä v štátoch bývalého SNŠ, ako sú Rusko, Azerbajdžan, Kazachstan, Gruzínsko, Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko, ale aj vo Veľkej Británii, Švajčiarsku, Poľsku, Rakúsku, Českej republike, Kanade, USA a iných.

Našimi klientmi boli:

 • Železničné spoločnosti na Slovensku a v rôznych krajinách, napr. Rakúsko, Česká republika, Anglicko, Bielorusko, Gruzínsko, atď.
 • Správy diaľničných a cestných komunikácií v rôznych krajinách, napr. Ruská Federácia, Rakúsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, USA, Ukrajina, Gruzínsko, Azerbajďžan, atď. )
 • Telekomunikačné spoločnosti na Slovensku a v rôznych krajinách, napr. Rakúsko, Arménsko, Francúzsko, atď.
 • Hlavné mestá, ostatne mestá a regióny

Stavebná časť projektov bola vykonávaná v spolupráci s našimi partnermi. Technologické časti projektov boli dodávané našimi dcérskymi spoločnosťami na kľúč. Boli teda vykonávané práce cez vývoj, výrobu a montáž technológie, bola vyhotovená projektová dokumentácia, uskutočnená dodávka technológie na miesto inštalácie. Súčasťou dodávok bola samotná inštalácia zariadení, ich uvedenie do prevádzky a po odovzdaní do užívania boli vykonávané servisné práce, údržba a technická podpora.
Pri mnohých projektoch sme okrem samotnej realizácie zabezpečovali aj výhodné spôsoby financovania.

 • Výstavba železničného spodku a zvršku
 • Pokládka výhybiek a koľajových polí
 • Výstavba transformátorových staníc a elektrifikácia tratí
 • Systém dynamického váženia železničných vagónov a súprav RWiM;
 • Elektronické stavadlá
 • Jednotné obslužné pracoviská JOP
 • Staničné zabezpečovacie zariadenia
 • Zabezpečovacie zariadenia pre železničné priecestia
 • Traťové zabezpečovacie zariadenia – počítače náprav, koľajové obvody, elektronický autoblok a pod.
 • Informačné systémy cestujúcich v staniciach
 • Pre železnice kladenie optických káblov prostredníctvom traťového káblového ukladača
 • Výstavba GSM-R systémov
 • Sieťový diagnostický systém koľajových vozidiel ASDEK
 • … a veľa ďalších projektov
 • Systém dynamického váženia dopravných prostriedkov MiM (váženie vozidiel a súprav za pohybu), vrátane merania ich rozmerov (výšky, šírky, dĺžky).
 • Meranie rýchlosti automobilov, vrátane snímania evidenčného čísla vozidla.
 • Systém dispečerského riadenia dopravy.
 • Dopravné značky s meniteľnou symbolikou.
 • Cestná svetelná signalizácia.
 • Riadenie dopravy na zložitých križovatkách.
 • Systém indikácie prejazdu na červenú.
 • Meteorologické stanice a zariadenia.
 • Kamerový dohľad.
 • Elektronická zabezpečovacia signalizácia.
 • Zariadenie na meranie hustoty dopravy.
 • … a veľa ďalších projektov
 • V spolupráci s Orange Slovensko – príprava projektu investície spoločnosti Orange na vybudovanie mobilnej siete mobilného operátora na Slovensku
 • Arménsko – modernizácia Televíznej a rozhlasovej vysielacej siete v celej krajine
 • Prekládka káblov pre Azerbajdžanské železnice pozdĺž trate Baku – Bejuk Kjasik
 • ŽSR, úsek Bratislava - Nové Zámky, výstavba siete GSM-Rs

MyGUARD systém poskytuje verejnosti nové riešenia služby M2M v nasledujúcich oblastiach:

 • Zabezpečovacia technika
 • Dohľad nad seniormi a chorými
 • eHealth
 • Inteligentná domácnosť
 • Prenos obrazu z kamier
 • Monitorovanie pohybu
 • AMR

Zabezpečovacia technika

Pomocou bezdrôtového zabezpečovacieho systému a so súvisiacimi službami môžete inštalovať taký systém, ktorý zabezpečuje plnohodnotnú službu. K zariadeniu je možné namontovať rôzne doplnky, napr. kontaktné, pohybové, vibračné, dymové a plynové snímače. V prípade poplachu a so správnym výberom balíčka služieb – môžete zabezpečiť profesionálny výjazd. Záložný zdroj, ktorý je zabudovaný v centrálnej jednotke MyGUARD zabezpečuje nepretržitú prevádzku systému.

Dohľad nad seniormi a chorými

Zariadenie Kontrol PHONE bol špeciálne vyvinutý pre starších ľudí. Obsahuje všetky potrebné funkcie, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť. Zariadenie umožňuje obojstrannú hlasovú komunikáciu. Z webového rozhrania MyGUARD-u dokážeme zariadenie vzdialene naprogramovať. Po zatlačení SOS tlačidla je možné požiadať o okamžitú pomoc. Zariadenie obsahuje GPS, ktorý umožňuje na mape monitorovať užívateľa, alebo odoslať SMS dotaz na polohu. Na webovej stránke MyGUARD-u môžete nastaviť oblasť a v prípade jej opustenia automaticky vygeneruje správu. Vstavaný senzor v prípade zrýchlenia, pádu alebo dlhšej nečinnosti dokáže vygenerovať okamžitý alarm. Nastavenia telefónu sa vykonáva na diaľku. Všetky dôležité prevádzkové informácie, ako napr. nabíjanie batérie je možné ľahko sledovať.

eHealth

MyGUARD sa dá použiť aj na meranie a monitorovanie dát súvisiacich so zdravotným stavom užívateľa. Snímače (krvný tlak, pulz) bezdôtovo komunikujú s MyGUARD HUB-om, odkiaľ je možné zaslať dáta lekárovi na ďalšie vyhodnotenie, alebo užívateľ môže sledovať tieto dáta cez webové rozhranie MyGUARD-u.

Inteligentná domácnosť

Cez MyGUARD HUB dokážeme diaľkovo ovládať veľa bezdrôtových senzorov, prepínačova termostatov. Inštalácia systému je veľmi jednoduchá. Umožňuje vytvorenie inteligentnejdomácnosti, pomocou ktorej sa výrazne zvyšuje pohodlie a úspora enegie.

Prenos obrazu z kamery

Umiestnenie MyGUARD kamery doma alebo v kancelárii nám umožňuje diaľkové monitorovanie priestoru.

Monitorovanie pohybu

GPS monitorovacie zariadenie umožňuje online monitorovanie rodinného či firemného auta cez webové rozhranie MyGUARD-u, kde máte k dispozícii dáta (aj spätne) o trase, spotrebe paliva, rýchlosti a iné.

AMR (automatizovaný odpočet dát)

Pomocou MyGUARD-u je možne zabezpečiť automatizovaný odpočet dát z rôznych meračov spotrebiteľov (elektrina, plyn, teplo, voda) a v niektorých prípadoch ponúka možnosť aj na diaľkový zásah. Centrálne serverové riešenie umožňuje prenos a odovzdanie nameraných dát pre energetické spoločnosti, ale dáta sú dostupné aj cez webové rozhranie MyGUARD-u.

 • V spolupráci s firmou Orange Slovensko a ADOTEL-HEX s.r.o. inštalácia systému MyGuard a AMR (automatizované odčítanie stavu vodomerov, plynomerov, elektromerov a meračov odobratého tepla na diaľku)
 • Rôzne časti systému smart sme inštalovali pre rôzne mestá a regióny na Slovensku a v Európe.

Zelená energetika

Spoločnosť sa dlhodobo venuje obchodovaniu s energiami ako uhľovodíkové palivá a elektrická energia a po naštartovaní aktivít spoločnosti v oblasti spracovania odpadov sme začali riešiť aj energetické zhodnocovanie vznikajúcich produktov.

Postupne sa budovali partnerské vzťahy a potrebné technologické zázemie pre energetické zhodnotenie rôznych druhov odpadu vrátane biopalív. Našim hlavným úspechom v tejto oblasti je rozpracovanie ekologického spôsobu spaľovania odpadov v stacionárnej fluidnej vrstve v spolupráci so spoločnosťou Kovosta Fluid.

Snažíme sa o komplexné riešenia s bezodpadovými procesmi a minimálnym dopadom na životné prostredie, pretože sme si vedomí, že ekologická rovnováha sa stala najslabším ohnivkom priemyselného reťazca.

V spolupráci s našimi partnermi ako Kovosta Fluid , ILD, PBS Industry a ďalšími sa snažíme ponúkať moderné a inovatívne riešenia pre zelenú energetiku vrátane energetického zhodnocovania odpadov a zapájať aj tieto technológie do projektov cirkulárnej ekonomiky.

Celkový počet nami realizovaných projektov v oblasti energetiky bol viac ako 200 v hodnote viac ako 570 000 000 EUR

Projekty boli realizované nielen v rámci Slovenskej a Českej republiky, ale aj v zahraničí, najmä v Ruskej Federácii, Ukrajine, Azerbajdžane, Kazachstane, , Moldavsku, Bielorusku, ale aj v Rakúsku , Bosne a Hercegovine, Švédsku a iných.

Našimi klientmi boli:

 • Štátny sektor zameraný na podporu zelenej energetiky,
 • miestne štátne alebo súkromné podniky spravujúce centrálne systémy zásobovania teplom,
 • spoločnosti vyrábajúce zelenú elektrickú energiu z biopalív,
 • spoločnosti zabezpečujúce energetické zhodnotenie odpadu a pod.

Naše dlhoročné skúsenosti s poskytovaním širokej škály služieb a spolupráce so známymi výrobcami a dodávateľmi tepelných a energetických zariadení nám umožňujú uspokojiť potreby aj najnáročnejších zákazníkov.

Našim zákazníkom pomáhame získať ekonomické výhody pomocou inovatívnych technológií a zariadení s možnosťou využitia širokej škály palív od vysoko kalorických po nízko kalorické palivá vyrobené z odpadov a to všetko v jednom zariadení. Zariadenia, ktoré dodávame, môžu efektívne fungovať na plynné a tuhé palivá vrátane alternatívnych palív z rôznych zdrojov biopalív (pelety, brikety, štiepky) vyrobené nielen z dreva a energetických plodín ale najmä z odpadu z drevospracujúceho priemyslu ( kôra, listy, ihličie, vetvy, piliny, hobliny...) a poľnohospodárstva ( slama a plevy obilnín, seno, šupky zo slnečnice, ryže, kukuričné šúpolie a steblá, šupky a slama z repky olejnej, odpady z výroby bioetanolu, odpady z kompostární ,...)

Palivá vyrobené z odpadov ako RDF (Refuse-Derived Fuel) získané z triedeného komunálneho odpadu , tuhé alternatívne palivá TAP, palivo získané z vysušených kalov ČOV, palivá pripravené z rôznych prúdov vytriedeného odpadu- papier, plasty, kompozitné materiály, textil, palivo z ojazdených pneumatík a pod

Zariadenia, ktoré v spolupráci s našimi partnermi dodávame, inštalujeme a servisujeme, poskytujú nízke náklady na generované teplo a elektrickú energiu vrátane zelenej EE , čo našim zákazníkom umožňuje byť konkurencie schopnými na trhu výroby energií. Naše „know-how“ a dlhoročné skúsenosti umožňujú dosiahnuť vysoké účinnosti nielen pri výrobe tepla 93% , ale aj pri výrobe elektrickej energie a to až 36% , čo je pre nízke a stredné výkony do 20 MWel. naozaj vynikajúca hodnota.

Dodávame jedinečný typ kotlov na tuhé palivá so stacionárnym fluidným lôžkom s kapacitou 5 až 50 MWth typu BFB (z angl. Bubbling Fluidized Bed). Naše multipalivové fluidné kotly RKF poskytujú možnosť pre spaľovanie širokej škály palív, pričom prepracovaný a patentovaný spôsob dávkovania palív umožňuje naraz dávkovať , efektívne a ekologicky spaľovať až 3 druhy paliva a to aj s rôznou výhrevnosťou v rozpätí od 8 do 31 MJ/kg a vlhkosťou až do 60% .

Využitie fluidnej vrstvy v spojení s dokonalou reguláciou procesu vytvára podmienky pre rovnomerné horenie paliva v celom jeho objeme, čo znamená dokonalejšie vyhorenia paliva , vysokú tepelnú účinnosť fluidného kotla ( až 93%) a to pri súčasnom obmedzení tvorby škodlivých zložiek spalín, čo s použitím najmodernejšieho viacstupňového čistenia spalín umožňuje vyčistiť spaliny aj na najprísnejšie hodnoty emisií na úrovni BAT a to za dlhodobo udržateľných nákladov.

Naša technológia s využitím fluidných kotlov predstavuje najdokonalejší spôsob spaľovania tuhých palív na báze odpadov tak z ekologického ako aj z ekonomického hľadiska t.j. s najvyššou účinnosťou a najnižšími emisiami v zmysle platnej legislatívy EU.

Príklad spaľovania odpadu – kalu z ČOV:

Naši partneri pri návrhu, projektovaní , výrobe , montáži a servisovaní energetických zariadení:

 • KOVOSTA Fluid, s.r.o., Hranice na Morave, Česká republika
 • ILD SK, s.r.o. , Košice, Slovenská republika
 • GreMi KLIMA, s.r.o., Žilina, Slovenská republika
 • MES Barnaul, Ruská federácia
 • Lavaris, s.r.o., Libčice nad Vltavou, Česká republika

Celkový počet nami realizovaných projektov v daných oblastiach bol viac ako 200 v hodnote viac ako 570 000 000 EUR

V spolupráci s našimi partnermi vieme riešiť dodávku nielen základných spaľovacích zariadení s príslušenstvom ale aj komplexnú dodávku technologických častí energetických blokov vrátane prípravy a dopravy paliva, komplexného čistenia spalín, vrátane špeciálnych požiadaviek na využitie odpadného tepla, vrátane dodávky výmenníkových staníc , turbogenerátorov elektrickej energie, kogeneračných jednotiek na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie,...

Výstavba energobloku 20 MWt/5,4 MWe v Mostku, ČR za najprísnejšej kontroly TÜV Nord

Pohľady na multipalivový 20 MW kotol energobloku v Mostku, ČR , spracováva rôzne druhy odpadnej biomasy ( slama, štiepka, pelety zo sena,...) na výrobu zelenej elektriny do siete a tepla. Teplo sa spotrebováva v skleníkoch na priemyselnú výrobu prípravkov z rias.

Tepelný výmenník pre ohrev skleníka na produkciu rias

Generátor elektrickej energie 5,4 MWe

Využitie odpadného tepla z procesu výroby medi v Krompachoch, SR. Parná kotolňa s kapacitou 12 ton/h vysokotlakej pary pre výrobu 3,8 MWe elektrickej energie .

Fluidné kotly 2x8 MWt zo spaľovaním drevnej štiepky energobloku na výrobu 6 MWe elektrickej energie do siete a 16 MWt tepla do centrálneho rozvodu mesta Snina, SR.

Doprava a dávkovanie peletiek zo slamy Mostek, ČR

Doprava a drvenie balíkov slamy Mostek, ČR

Ekologický projekt odprášenia oceliarskej pece v Železiarňach Podbrezová s kapacitou 900.000 m3/h.

LAUFEN Austria AG, Gmunden, čistenie odplynov z výroby 30.000 m3/h.

Čistenie spalín z pyrolýzy nemocničného odpadu, FN Motol, Praha, ČR.

PBS Industry, parný kotol pre Värtaverket, Švédsko

SNOX reaktor čistenia odplynu pre RNEST, Brazília

PBS Industry, kotol na odpadné teplo Semtín, ČR

PBS Industry, kondenzátor Kedzieryn, Poľsko

PBS Industry, HRSG unit, Bandirma, Turecko HRSG=Heat recovery steam generator

PBS Industry, HRSG unit, Temple II, USA

„MES“ Barnaul, výstavba vysokotlakých parných kotlov, Rusko

„MES“ Barnaul, výstavba energobloku v AO Kučuksuľfat, Rusko

„MES“ Barnaul, príprava pred expedíciou na stavbu kotla v Gusinoozersku , Rusko

„MES“ Barnaul, príprava častí parného kotla pre projekt v Udokansku, Rusko

TTS Martin, kogeneračná jednotka 1 MWe na spracovanie bioplynu v Gabčíkove, SR

TTS Martin, kontajnerový agregát 1 MWe pre štartovanie tepelnej elektrárne pri meste Orapa v Botswane.

Oblasť pôsobenia Spracovanie odpadov a čistenie vôd

Spoločnosť sa zaoberá problematikou spracovania odpadov od roku 2007 kedy sa začala cielene venovať podnikateľskému poradenstvu v oblasti odpadového hospodárstva, čistenia vôd a obnoviteľných zdrojov energií.

Postupne sa budovali partnerské vzťahy a potrebné technologické zázemie pre spracovanie rôznych druhov odpadu a ich materiálové a energetické zhodnotenie.

Významným medzníkom bola výstavba strediska na zhodnocovanie plastového odpadu v Lieskovci pri Zvolene.

V spolupráci s našimi partnermi ako Lavaris, Dekonta , ProGroupe a ďalšími sa snažíme ponúkať moderné a inovatívne riešenia pre ekologické ale aj ekonomicky zmysluplné zhodnocovanie odpadov a vytvárať tak predpoklady pre cirkulárnu ekonomiku najmä v krajinách východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu.

V spolupráci s našim partnerom Celtic-Nature ponúkame riešenia pre čistenie vôd až na úroveň pitnej vody

Celkový počet nami realizovaných projektov v daných oblastiach bol viac ako 60 v hodnote viac ako 200 000 000 EUR

Projekty boli realizované nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí, najmä v štátoch bývalého SNŠ, ako sú Rusko, Azerbajdžan, Kazachstan, Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko, ale aj v Poľsku, Českej republike, USA, Južnej Afrike, Izraeli, Turecku, Indonézii, Vietname, Mongolsku a iných.

Našimi klientmi boli:

Štátne podniky zamerané na podporu cirkulárnych ekonomík ako napr. v RF: REO – Rossijskij Ekologičeskij Operator , oblastná administrácia a miestna administrácia, miestne štátne alebo súkromné podniky spravujúce kanalizácie a vodovody, miestne štátne alebo súkromné spoločnosti zabezpečujúce zber, triedenie a zhodnotenie odpadu ; Česká rozvojová agentúra a pod.

Spoločnosť Enviro Lieskovec, a.s. je zameraná na zber, spracovanie, zhodnocovanie, nákup a predaj iného ako nebezpečného plastového odpadu a ďalších odpadov.

Využitím progresívnych a efektívnej technológií ( napr. vysokorýchlostný mlyn) spoločnosť buduje recyklačné centrum zhodnocovania odpadov, ktoré bude spracovávať tzv. mäkké odpady ako plastový odpad, RDF, kompozitné obaly, odpadový papier a tiež tzv. tvrdé odpady ako stavebný a demolačný odpad, odpadový betón, metalurgické trosky, popolček a pod.

Spoločnosť vďaka úzkej spolupráci s výrobcami disponuje potrebným technologickým know-how a licenčnými právami pre úspešnú výrobu výrobkov z recyklátov na linkách vysokorýchlostného mletia:

Produktom recyklácie budú rôzne recykláty ako napr. recyklát pre suché omietky a betónové zmesi, recyklát pre betónový záhradný program, recyklát pre 3D tlač, aktívny gumový prach a pod. ale aj vlastné portfólio výrobkov: Veľkoformátové konštrukčné dosky pre stavebníctvo a nábytkársky priemysel Laminované a dizajnové veľkoformátové dosky pre interiérové aj exteriérové riešenia Ľahké betónové bloky a tvárnice

Spoločnosť vlastní know-how katalytickej depolymerizácie (krakovania) plastového odpadu bez prítomnosti vzduchu (nedochádza k spaľovaniu) prebieha transformácia dlhých makromolekulových reťazcov plastu na uhľovodíkové frakcie (napr. benzínové a dieselové frakcie).

Ide o environmentálne spracovanie zmesového plastového odpadu s výstupom ropných frakcií, ktoré môžu byť následne využité v kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej energie a tepla.

Spoločnosť v spolupráci s medzinárodným riešiteľským tímom vyvinula inovatívny technologický postup depolymerizácie problematického plastového odpadu (iPCP) za účelom jeho ekonomicky sebestačného a environmentálne prijateľného zhodnocovania.

Hodnota realizovaného projektu so 4 reaktormi: CAPEX 22 mil.€ , spracovanie 16 kt/rok plastového odpadu, ročné tržby v hodnote 7 mil.€

Kogeneračné jednotky – príklad využitia ropných frakcií v kogeneračných jednotkách zo 4 depolymerizačných jednotiek iPCP:

 • Elektrický výkon 5 400 kW
 • Tepelný výkon 6 200 kW
 • Spotreba paliva (dieselovej frakcie) 750 t / mesiac
 • Množstvo vyrobenej elektriny (za rok) cca 46 400 MWh
 • Množstvo vyrobeného tepla (za rok) cca 53 350 MWh

Výhody využitia:

 • konštantná výroba a dodávka elektrickej energie a tepla,
 • vysoká účinnosť, nízka spotreba paliva,
 • možnosť inštalácie ostrovných systémov,
 • diaľkový monitoring a kontrola,
 • možnosť výroby chladu s využitím absorpčnej chladiacej jednotky (trigenerácia),
 • relatívne nízka hlučnosť prevádzky s využitím odhlučnených kontajnerov.

Výrobné priestory v Lieskovci pri Zvolene:

Skladové priestory vstupnej suroviny:

Dotriedenie plastového odpadu:

Drvenie triedeného odpadového plastu:

Dávkovanie odpadového plastu do depolymerizačných reaktorov:

Depolymerizácia plastového odpadu v reaktoroch:

Čistenie produktov adsorpčnou rafináciou:

Skladovanie a plnenie produktov:

Naši partneri v projekte depolymerizácie plastového odpadu:

Spoločnosť Castor&Pollux sa venuje vyhľadávaniu a koordinácii environmentálnych projektov zameraných na dodávku komplexných služieb zahrňujúcich poradenskú, projekčnú, inžiniersku, výrobno-montážnu a dodávateľsko-servisnú činnosť v oblasti dekontaminácie znečistenej pôdy a podzemnej vody a v oblasti spracovania priemyselných odpadov. Oblasť pôsobenia zameriavame najmä na Ruskú federáciu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu.

Prostredníctvom našich zmluvných dodávateľov poskytujeme komplexné riešenia s pridanou hodnotou a pre konkrétnu lokalitu, ktorá sa zaoberajú všetkými aspektmi procesu sanácie - prieskumu lokality a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti , posúdenie rizika, výber spôsobu sanácie, návrh sanácie , riadenie stavby až po rekultiváciu lokality.

Poskytujeme predovšetkým nasledujúce služby:

Prieskum lokality – odber a analýza vzoriek, štúdia uskutočniteľnosti, návrh optimálnych sanačných metód

Sanácia kontaminovaných lokalít – laboratórne a pilotné testovanie sanačných technológií, projektové riešenie sanácie a realizácia, komplexné riadenie kontaminovaných lokalít, prevádzkovanie sanačných technológií in-situ a ex-situ, ekologické a udržateľné sanačné prístupy, inovatívne sanačné riešenia, uzavretie a rekultivácia skládok, prestavba brownfieldov, sanačný dozor, sanačný a post-sanačný monitoring

Zhodnotenie priemyselných odpadov – zber vstupných údajov, odber a analýza vzoriek, štúdia uskutočniteľnosti, návrh optimálneho zhodnotenia, laboratórne a pilotné technologické testy, projekčné riešenie, ekonomická , ekologická a dlhodobo udržateľná realizácia zhodnotenia odpadu, monitoring.

Typický príklad sanácie - Technologický postup premývania kontaminovanej zeminy:

Typické príklady zhodnotenia odpadu:

 • Zhodnotenie odpadu z výroby bioetanolu - príprava paliva pre zabezpečenie energií pre proces výroby a bielkovinových koncentrátov pre prípravu kŕmnych zmesí
 • Zhodnotenie odpadu z výroby celulózy – príprava paliva a humínových hnojív
 • Zhodnotenie kalov z ČOV – príprava paliva a humínových hnojív
 • Zhodnotenie odpadu z čistenia dna riek a jazier – príprava humínových hnojív

Riešenie tak komplexných úloh je možné vďaka úzkej spolupráci s našimi partnermi, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti sanácie kontaminovaných lokalít a zhodnotenia odpadov:

Dlhoročné skúsenosti so sanáciou kontaminovaných lokalít má spoločnosť Dekonta : https://www.dekonta.cz/

Významné úspechy pri čistení riek a jazier od sedimentov dosiahla spoločnosť ProGroupe: https://progroupe.net/sk/

Sací bager pre ťažbu sedimentov vrátane kontaminovaných:

Spracovanie sedimentov na humínové hnojivá procesmi ako mechanické odvodňovanie sedimentov za pomoci flokulantov a odstrediviek:

Aplikáciou humínových hnojív sa výrazne zlepší štruktúra pôdy a schopnosť zadržiavať vlahu a živiny:

Naša spoločnosť v spolupráci z našimi partnermi ponúka riešenia na čistenie a dezinfekciu pitnej vody a tiež čistenie priemyselných aj komunálnych odpadných vôd v súlade s najvyššími štandardmi EU.

Koncepcia CAS (CAS AT / WT) nášho partnera Celtic-Nature sa zrodila v dôsledku nárastu problémov spojených s výskytom nebezpečných a ťažko detekovateľných látok v pitnej vode pre obyvateľstvo. Dbáme na to, aby sme zabezpečili kvalitu pitnej vody v bežných podmienkach aj v krízových situáciách spôsobených environmentálnymi katastrofami a haváriami, ako aj pri ochrane pred rastúcim globálnym rizikom terorizmu. Technológia CAS, ktorá je patentovo chránená, je úplne jedinečnou metódou, ktorá poskytuje takmer 100% ochranu pred náhodným alebo úmyselným znečistením systémov zásobovania vodou koncového používateľa. Systémy sa môžu použiť na výrobu a udržiavanie požadovanej kvality pitnej vody zo zdrojov, ako sú studne, jazerá alebo rieky.

Rozsah nebezpečných látok odstránených pomocou CAS AT / WT:

 • katióny ťažkých kovov: Fe, Mg, Cu, Ni, Pb, atď. Ako aj obzvlášť toxické katióny, ako je Hg + 2, Cd + 2, Tl + 2, As + 3 a ďalšie,
 • anióny: dusičnany a dusitany, fosforečnany, chromáty a dichromáty, kyanidy (komplexy kyanidov s kovovými katiónmi), arzenitany a arzény, sulfidy a iné anorganické a organické anióny, ako sú napríklad fenoly, anióny detergentov R-S03 (-) a iné.
 • škodlivé a nebezpečné mikroorganizmy: baktérie, huby, vírusy, riasy, prvoky;
 • látky nazývané PPCP (Pharmaceutical Products and Care Products) farmaceutické výrobky a výrobky starostlivosti o telo. Naše systémy boli testované na účinnosť proti niektorým vojenským toxickým látkam!

Pevne zabudované systémy CAS AT:

 • Spracovanie dodávky nepotravinovej vody alebo dlhodobo kontaminovanej vody z verejnej vodovodnej siete na pitnú vodu vysokej kvality.
 • Inštalácia v rozvodoch pitnej vody , táto technológia chráni obyvateľstvo alebo vybraté strategické zariadenia ako nemocnice, rezidencie, ambasády, humanitárne misie, hotely a pod. pred náhodným alebo cieleným znečistením vody.

Mobilné zariadenia CAS WT na prípravu pitnej vody - pitná voda je k dispozícii do 3 minút:

 • Zásobovanie pitnou vodou v miestach, kde nie je vodovodná sieť.
 • Zásobovanie pitnou vodou v prípade prírodných katastrof (vojna, zemetrasenie, povodne, poruchy atď.).
 • Zásobovanie vodou pre mobilné humanitárne misie a poľné nemocnice.
 • Úprava podzemnej a povrchovej vody na kvalitu pitnej vody. Mobilné jednotky pre civilnú obranu, hasičov a iné skupiny ľudí pracujúcich v teréne.
 • Zásobovanie vodou pre mobilné vojenské jednotky a nemocnice.
 • Vojenský batoh na prípravu pitnej vody pre malé jednotky armády, civilnej ochrany a pod.

Mobilná jednotka CAS WT-02

Vojenský batoh CAS WT-03

Uvedené riešenia zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou Celtic-Nature Ltd. So sídlom v Londýne: https://www.celtic-nature.com/

So spoločnosťou Dekonta zabezpečujeme riešenia čistenia odpadných vôd modernými koreňovými čističkami s veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi: https://www.dekonta.cz/

V spolupráci s nemeckou spoločnosťou Hydromatic. ponúkame progresívne riešenia čistenia priemyselných a komunálnych odpadných vôd a prípravy pitnej vody

 • Unikátne flotačné systémy Hydromatic
 • Lamelové separátory kalu
 • Kompaktné usadzováky s pásovoreťazovými zhrňovačmi flotačného a sedimentačného kalu
 • SBR systémy čistenia vôd
 • Kompaktné priemyselné a komunálne ČOV Livtek
 • Čistenie pitnej vody
 • Ďalšie riešenia navrhnuté podľa špecifických potrieb zákazníka

Usadzováky s pásovoreťazovými zhrňovačmi kalu

Kompaktné ČOV Livtek

V spolupráci s našimi partnermi sa snažíme ponúkať moderné a inovatívne riešenia pre ekologické ale aj ekonomicky zmysluplné zhodnocovanie odpadov, pričom sa využívajú rôzne špeciálne postupy a zariadenia ako napríklad sacie bagre s automatickou reguláciou hrúbky odsávanej vrstvy, špeciálne cisternové vozidlá s čerpadlami a hydrocyklónmi, premývanie kontaminovanej zeminy, špeciálne zmiešavacie zariadenia, zariadenia na stabilizáciu a solidifikáciu, špeciálne filtre na čistenie vody, koreňové čistiarne odpadných vôd a pod.

Celkový počet nami realizovaných projektov v daných oblastiach bol viac ako 60 v hodnote viac ako 200 000 000 EUR

Dekonta, Sanácia skládky pesticídov, ČR

Dekonta, Sanácia ropných látok v Prahe-Letňanoch, ČR

Dekonta, TNK-BP Riazaň, Rusko , sanácia skládok ropných kalov 123 000 m3

Dekonta, NIS Novi Sad, Srbsko, sanácia skládky ropných kalov 15 000 m3

Dekonta, Orlen Mažeiku, Litva, sanácia 120 000 m3 ropného kalu

Dekonta, MOL ,Maďarsko, sanácia skládky odpadnej vody a ropných kalov, sanácia „gudrónov“ – kyslých dechtov

Hargia, Mongolsko, sanácia 20.000 m3 odpadov s obsahom Chrómu z koželužného závodu

Dekonta, Projekty realizované pre UNIDO, Turecko, analýza kontaminácie pôdy perzistentnými org. Látkami POP a návrh riešenia dekontaminácie

Dekonta, Bien Hoa, Vietnam, analýza znečistenia vody a pôdy dioxínmi/ bojovou látkou Orange

Dekonta, Moldavsko, geologický prieskum, analýzy a návrh riešení v medzinárodnom projekte likvidácie starých zásob pesticídov vrátane sledovania kontaminácie vody a pôdy

ProGroupe, Čistenie Seneckých jazier , SR, objem vyčerpaného sedimentu 220.000 m3

ProGroupe, Čistenie nádrže diela Gabčíkovo na rieke Dunaj, SR, objem sedimentu 240.000 m3

ProGroupe, Čistenie nádrže Veľké Kozmálovce na rieke Hron ako zdroj vody pre jadrovú elektráreň Mochovce, Objem sedimentu 130.000 m3

Dekonta, Výstavba koreňovej ČOV v Gorazde, Bosna&Hercegovina

Dekonta, Koreňová ČOV v obci Kotenčice, ČR

Projekt CelticNature v rámci programu BIOSTRATEG v Poľsku, nádrž Turawa . Cieľom tohto projektu je zlepšiť kvalitu vody prúdiacej z povodia do nádrže.

CelticNature, čistenie vôd z procesu ťažby bridlicového plynu v Poľsku v rámci projektu „Blue gas - Polski gaz lupkovy-Pyrogas“ pre spoločnosť Pyrocat Catalyse World.

CelticNature, mobilné jednotky pre prípravu pitnej vody z dostupných prírodných vodných zdrojov, boli dodávané pre rôzne projekty civilnej ochrany, humanitárne jednotky, protipožiarne jednotky a armádne účely.

Hydromatic, Rekonštrukcia biologického stupňa ČOV s kapacitou 340.000 m3/deň v Rostove na Done, RF

Hydromatic, Rekonštrukcia kanalizačnej siete a výstavba zásobníkov požiarnej vody v Soči, RF

Hydromatic, Čistenie priemyselných odpadných vôd, flotačná jednotka 230 m3/h, Shell Stanlow Refinery, UK

DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

Skupina spoločností Castor & Pollux Group sa od svojho vzniku zaoberala developérskou činnosťou. Doposiaľ sa vlastná developérska činnosť orientuje na:

 • Administratívne priestory
 • Obchodné priestory
 • Spoločenské priestory
 • Bytovú výstavu
 • Rezidenčné projekty
 • Objekty na trávenie voľného času
 • Industriálne projekty

Kúpili sme a zrekonštruovali známe budovy v centre Bratislavy (budova Luxor) s prevádzkou austrálskeho franšízového rýchleho občerstvenia Chick ´n Chips a Luxor Business Club-om ako aj v centre Žiliny (dnešná budova banky ČSOB), kde bola tiež prevádzka Chick ´n Chips. Postavili sme polyfunkčnú budovu v centre Bratislavy, tzv. „Polyfunkčný objekt Grösslingova“ s kancelárskymi a obchodnými priestormi. Významnou súčasťou bolo vybudovanie bytového komplexu v Žiline, budovanie rezidenčných objektov v Bojniciach a budovanie zábavného parku Krajina legiend v Bojniciach a ďalších.

Nižšie vybrané najdôležitejšie realizované investície sú v hodnote :
261 000 000 EUR.

Známa budova stojí od začiatku 20-tych rokov 20. storočia v absolútnom centre Bratislavy. Jej kaviarenské a reštauračné priestory boli od začiatku povestné svojou vysokou úrovňou vybavenia a poskytovania služieb, a tak sa stali miestom stretávania kultúrnej elity. Investícia bola v hodnote cca 8,5 mil EUR. Ide o:

 • Osemposchodovú budovu s administratívnymi a obchodnými priestormi
 • Celková plocha je 5783 m2, z toho plocha administratívnych priestorov je 1695 m2 a obchodných 404 m2, zvyšok tvorí Luxor Business Club a spoločné priestory.
 • Pasážou prepojenú so susednou budovou Polyfunkčný objekt Grösslingova, kde je zabezpečené aj parkovanie pre nájomníkov

Luxor Business Club je elitné združenie podnikateľov, ktorého cieľom je vytvárať priestor pre oficiálne a neoficiálne stretnutia svojich členov a ich hostí v príjemnom reprezentatívnom prostredí klubu, umiestneného v bezprostrednom centre Bratislavy, historicky známej budovy Luxorky.

Symbolom klubu je súsošie múz pod názvom Chrám múz od známeho autora Svetozára Ilavského.

Stále expozície výtvarných diel sú dopĺňané predajnými výstavami diel ďalších umelcov.

Klimatizované a kvalitne ozvučené priestory klubu svojím usporiadaním a zariadením vytvárajú pre členov klubu a ďalších hostí atraktívne podmienky pre rokovania, obchodné stretnutia, ale aj pre relaxáciu a oddych.

Prioritou činnosti klubu je organizácia odborných akcií zameraných na aktuálne udalosti a problémy podnikateľského prostredia, diskusie o pripravovaných návrhoch zákonov, výmenu názorov na rôzne témy.

Priestory klubu sú svojím vzhľadom a usporiadaním vhodné na realizáciu spoločenských podujatí rôzneho charakteru- od módnych prehliadok cez firemné eventy, recepcie, rauty až po bankety.

Investičné náklady na zriadenie klubu boli cca 2,5 mil EUR.

Výmera objektu:

 • administratívne priestory 2. – 6. nadzemné podlažie – výmera 1 720 m2
 • obchodné priestory prízemie a 1. nadzemné podlažie – výmera 1 408 m2
 • podzemné garáže - 3. podlažia – výmera 2 183 m2

Charakteristika objektu:

 • novopostavený sedempodlažný polyfunkčný objekt s príťažlivými nebytovými priestormi vysokého štandardu pre obchodnú činnosť, služby a administratívu
 • objekt je stavebno – technicky prepojený obchodnou pasážou s administratívnou budovou LUXOR na Štúrovej ulici
 • charakteristickou črtou objektu je veľmi dobrá dostupnosť z viacerých strán priamo v centre Bratislavy (Štúrova, Grösslingová a Dunajská ul.)
 • prvé podlažie (prízemie) je koncipované ako priechodná obchodná pasáž, ktorá verejnosti poskytuje možnosť nákupu a služieb
 • tri podzemné podlažia poskytujú 55 garážových státí

Investičné náklady boli cca 6 mil EUR.

Čelný pohľad na budovu:

Priestory v polyfunkčnom objekte Grosslingová 5 Bratislava - Prenájom priestorov

Projekt prestavby pôvodnej administratívnej budovy spoločnosti Telekom na polyfunkčný objekt v centre Žiliny. Investičné náklady boli v hodnote cca 6 mil EUR.

Pôvodné foto budovy:

A takto vyzerá komplex dnes.

Žilinská lokalita Vlčince je ideálnym miestom na bývanie. V roku 2009 boli v Žiline skolaudované 4 objekty bytových domov v hodnote asi 7 mil EUR:

 • 4 šesťpodlažné bytové domy
 • 278 bytových jednotiek s pivnicami
 • 47 samostatných garáží
 • 217 vonkajších parkovacích státí

Bytové domy sú 6 podlažné, na 1. nadzemnom podlaží sú situované garáže a pivnice Byty s rôznym dispozičným riešením sú v rôznych veľkostných kategóriách (1 až 3 izbové).

Dominantným architektonickým prvkom domov sú balkóny a loggie, farebne odlíšené od ostatnej fasády. Na najvyššom, 6. nadzemnom podlaží sú situované veľkometrážne byty s balkónmi terasami s výhľadom na lesopark a Malú Fatru.

Zámerom je vytvorenie jedinečného ubytovacieho zariadenia najvyššej kvality v silnom turistickom centre Slovenska, ktoré bude poskytovať návštevníkom Bojníc, okrem atraktívneho bývania v 10 apartmánoch vo výnimočnom prostredí aj nadštandardné služby.

Projektom riešené územie sa nachádza v rekreačnej oblasti kúpeľného mesta Bojnice, severozápadne od Bojnického zámku, zapísaného v zozname UNESCO, susediaceho s najväčšou zoologickou záhradou na Slovensku a v strednej EURópe a známymi liečebnými kúpeľmi v Bojniciach.

Projekt bude rozčlenený na tri časti a jeho investičné náklady predstavujú cca 15 mil EUR.

BAŽANTNICA BOJNICE - Prezentácia projektu

Projekt charakterizuje jeho jedinečnosť v slovenskom a európskom meradle. Má ambíciu stať sa prvým integrovaným zábavným a oddychovým komplexom na Slovensku. Naším cieľom je vytvoriť unikátne miesto, kde návštevníci budú mať príležitosť zabaviť sa na moderných atrakciách, relaxovať s priateľmi a rodinou ako aj inšpirovať sa, objavovať a naučiť sa niečo o slovanskej histórii.

Kľúčové aspekty projektu:

 • propagácia Slovenska – najväčší tematický park ako aj zábavná a oddychová destinácia v strednej a východnej Európe, ktorá zároveň bude patriť medzi TOP15 zábavných parkov v Európe.
 • vytvorenie pracovných miest v regióne (550 stálych, 200 sezónnych a ďalších približne 250 pracovných pozícií pri výstavbe parku).
 • významná voľno-časová aktivita - návštevníci sa môžu zabávať, zažiť veľa vzrušenia, a môžu sa aj inšpirovať, objavovať a vzdelávať sa princípom „učiť sa hrou“, ktorou sú prezentované kultúrne a historické podnety z rôznych regiónov predovšetkým zo Slovenska ako aj z okolitých krajín.

Údaje o parku:

 • spolu je alokovaných pre túto prvú etapu 14,6 ha pozemkov, z toho pre celoročne využiteľnú časť parku cca 5 ha
 • v dosahu 4 hodinovej jazdy autom žije asi 20 miliónov obyvateľov
 • park je projektovaný na celoročné využitie
 • očakávaná návštevnosť asi 550 tisíc návštevníkov ročne
 • plánovaný program s viac ako 50 dráhami a atrakciami
 • Náučno-zábavný park má ambície byť jednou z hlavných atrakcií známej destinácie cestovného ruchu a ponúkne možnosti pre zábavu a oddych a ubytovanie
 • zábavná zóna je inšpirovaná témami slovenských príbehov a histórie tradičných remesiel z okolia Bojníc a Prievidze, Slovenska a susedných európskych kultúr, ktoré zabezpečujú jedinečný zážitok pre všetkých návštevníkov

Projekt je zložený z nasledovných hlavných celkov:

 • Tématický park s množstvom atrakcií, aktivít a doplnkových prvkov
 • Vstupné mestečko s námestím a fontánou- predvstupová a celoročne prístupná zóna s obchodmi, reštauráciami, atrakciami, priestorom pre kultúrne podujatia, a pokladňami pre účely tématického parku, tzv. voľná zóna
 • Indoor centrum- prístupné z voľnej zóny, určené pre rodiny s deťmi a organizovanie indoor podujatí
 • Tématický hotelový komplex
 • Parkoviská a vstupné plochy
 • Technické zázemie parku

K dispozícii je pripravená aj rozvojová zóna pre ďalší potenciálny rozvoj parku a súvisiacich aktivít o rozlohe cca 8 ha.

Jednotlivé zóny parku:

 • Celoročná zóna
 • Rodinná zóna
 • Detská zóna
 • Adrenalínová zóna
 • Hlavné parkovisko
 • Doplnkové parkovisko

Usporiadanie parku umožní každému návštevníkovi vybrať si vlastnú cestu objavov - tento efekt je kombinovaný s budúcou expanziou parku a má ambíciu zabezpečiť vysoký podiel opätovných návštev. A teda každá návšteva bude vždy iná.

NÁUČNO-ZÁBAVNÝ PARK BOJNICE - Prezentácia

Aj na slovenský trh si od 90-tych rokov postupne nachádzajú cestu siete reštaurácií s rýchlym občerstvením.

V roku 1997 vznikol čisto slovenský reťazec pod názvom Chick‘n‘Chips. Základom jeho ponuky boli grilované či vyprážané kuracie špeciality a hranolčeky či bagety. Prvú prevádzku otvorila rovnomenná firma v apríli v Bratislave na Štúrovej ulici v známej Luxorke, neskôr nasledovali pobočky v Trenčíne a Žiline. Investičné náklady boli v hodnote asi 5,8 mil EUR.

Projekt bol následne predaný.

V roku 2013 spoločnosť Castor & Pollux začala s výstavbou svojho Strediska zhodnocovania plastov v katastri obce Lieskovec. S využitím unikátnej technológie spočívajúcom v priemyselnom využívaní chemických procesov, ktoré sa doposiaľ využívali iba v laboratórnych podmienkach a ktorý je založený na procese depolymerizácie. Tento spôsob umožňuje bezpečne a ekologicky zhodnocovať skupinu komunálneho a priemyselného odpadu a umožňuje zhodnotenie plastov, ktoré tvoria objemovo najvýznamnejšiu zložku plastového odpadu. V celom procese zhodnotenia plastového odpadu nevznikajú žiadne vedľajšie nebezpečné látky. Celá rozsiahla niekoľkoročná investičná akcia bola v hodnote asi 27 mil EUR.

Výrobný a skladový areál v Lieskovci - Prenájom priestorov

Spoločnosť v r. 1996 kúpila a zrekonštruovala 10 poschodovú budovu Hotela Tríbeč v Topoľčanoch s cieľom následného predaja. Dnes sídlo Okresného úradu v Topoľčanoch.

V roku 1997 spoločnosť kúpila, zrekonštruovala a následne predala budovu Úradu práce v Komárne, dnes sídlo Sociálnej poisťovne v Komárne.

Vzdelávanie dospelých

Európsky vzdelávací inštitút, n.o. bol 28.10.2002 založený firmou CP Consult, s.r.o. (členom Castor Pollux Group) a Rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave zo 6.11.2002 bol zaregistrovaný medzi neziskové organizácie poskytujúce všeobecno prospešné služby.

Hlavné oblasti činnosti:

 • Poskytovanie všeobecno-prospešných služieb v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry
 • Realizácia jazykového vzdelávania, ďalšieho vzdelávania (vrátane kvalifikačného a rekvalifikačného)
 • Realizácia záujmového a občianskeho vzdelávania s orientáciou na vzdelávanie mládeže a dospelých

V súvislosti so vzdelávacími aktivitami išlo hlavne o:

 • Poradenstvo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
 • Vykonávanie overovania úrovne jazykových znalostí
 • Prekladateľská, edičná a publikačná činnosť
 • Poradenstvo, príprava a spracovanie projektov – žiadostí o podporu zo štrukturálnych investičných fondov v oblasti vzdelávania
 • Príprava analýz v oblasti vzdelávania a zamestnanosti

Naše služby spolu využilo niekoľko tisíc študentov a pracujúcich na jazykovom vzdelávaní a cca 5000 zamestnancov, ktorí si zvyšovali kvalifikáciu.

Odborné a manažérske vzdelávanie bolo orientované na rôzne cieľové skupiny a tématicky išlo hlavne o oblasti európskej legislatívy a zvyšovanie IT gramotnosti.

Z oblasti manažérskeho vzdelávania išlo napríklad o témy:

 • Stanovovanie cieľov vo firme
 • Efektívna komunikácia
 • Nástroje finančného manažmentu a ich efektívne využitie v praxi
 • Koučingová spätná väzba – manažér ako kouč
 • Strategické uvažovanie – vidieť „neviditeľné“
 • Motivácia tímu – potenciál, manažment výkonnosti
 • Projektový manažment

V rámci certifikovaných vzdelávacích programov bolo vypracovaných 6 učebných modulov z jazykového vzdelávania v nadväznosti na akreditované vzdelávacie programy. Predovšetkým sme sa orientovali na výučbu anglického, nemeckého a španielskeho jazyka, neskôr pribudla aj výučba ruštiny.


Okrem toho sa EVI, n.o. orientoval aj na programy celoživotného vzdelávania a jazykové vzdelávanie (slovenský jazyk) pre cudzincov pôsobiacich v Bratislave.

Ako úspešný príjemca prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu implementoval projekty:

 • „Nové formy prípravy odborníkov pre európsky trh práce v nadväznosti na nové trendy 21. storočia II“
 • „Zvyšovanie zručností v oblasti IKT, jazykových a manažérskych kompetencií a rozšírenie počtu vzdelávacích programov v malých a stredných podnikoch ako nástroj zvýšenia ich konkurencieschopnosti“

Za výhodu považujeme skutočnosť, že vzdelávanie bolo možné organizovať v centre Bratislavy, či už vo vlastných alebo prenajímaných priestoroch s kvalifikovanými a skúsenými lektormi.
Úspešná činnosť EVI, n.o. a vzdelávacích projektov bola ukončená.

Jazykové vzdelávanie v prenajatých priestoroch v centre Bratislavy
Manažérske vzdelávanie „ušité na mieru“ podľa potrieb klienta
Vzdelávanie personalistov- Poznajme zamestnancov
Duševné vlastníctvo ako nástroj inovácií v malom a strednom podniku

Obchodná činnosť spoločnosti

Castor & Pollux, s.r.o. od svojho vzniku spolu so svojimi sesterskými a dcérskymi spoločnosťami vyvíja aj obchodnú činnosť na vnútornom slovenskom trhu aj v medzinárodnom prostredí. Samotná obchodná činnosť bola doménou našej firmy Pollux Trading, s.r.o. Tu boli sústrední aj zamestnanci so skúsenosťami v zahranično-obchodnej činnosti.

Obchodné aktivity sme realizovali v objeme
250 000 000 EUR.
Pri všetkých obchodných aktivitách sme zabezpečovali aj ich financovanie.

Vo svojej prioritnej oblasti dovozu a vývozu ide o skúsenosti s obchodom s:

 • Potravinárskymi komoditami: napr. cukor, pšenica, kukurica v krajinách EÚ a Ruskej federácii vrátane mesta Moskva. Spolupracovali sme napríklad poľskými firmami Agencia Rynka Rolnego Varšava, Dreyfus Poľsko, ADM Polska, Rolimpex Varšava.
 • Vybranými strojárskymi výrobkami pre poľnohospodársku výrobu pre vývoz do vidieckych mexických oblastí – vlády program mechanizácie poľnohospodárstva Mexika (malé linky na spracovanie poľnohospodárskej produkcie, napr. spracovanie mlieka, mäsa a pod).
  Príklady malých zariadení na spracovanie mäsa:
  Príklady malých zariadení na spracovanie mlieka:
  Príklady malej poľnohospodárskej techniky:
 • Neželeznými kovmi- katódami: meď, hliník, zinok, ktoré boli nakúpené v Ruskej federácii a predané v Európe a na Londýnskej burze LME. Spolupracovali sme tiež s Metalimex Praha.
 • Obchod s elektrickou energiou v Poľsku, na Slovensku a Maďarsku. Spolupracovali sme s PKP Varšava, SE Bratislava, PSE Varšava, Elektrim Volt Varšava, MVM Budapešť, Czechpol Energy/ ČR.
 • V obchodovaní s palivami sme spolupracovali s poľskými firmami Rafineria Czechowice Gdansk, Petrochemia Plock a BH Industries.
 • Obchod so slovenskými vagónmi v niektorých krajinách EÚ

Spoločnosť sa orientovala na zložité medzinárodné obchodné operácie s tzv. strategickými významnými tovarmi.

Z teritoriálneho hľadiska išlo predovšetkým o európske krajiny a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. V rámci týchto aktivít spoločnosť bola dodávateľom -okrem privátnych klientov- aj pre štátne hmotné rezervy niektorých štátov a zároveň partnerom medzinárodných organizácií FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations; Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN) a WFP (United Nations World Food Programme; Svetový potravinársky program)

 • zabezpečovanie zdravotníckych ochranných prostriedkov z Číny a Južnej Kórey pre Slovenskú republiku v súvislosti s ochorením COVID-19. Ide o rozsiahle dodávky v štátnom záujme, ktoré realizujeme s podporou Ministerstva zdravotníctva SR.
  Ochranná maska nesterilná:
  Respirátor FFP2:
  Chirurgické masky a čiapky:
  Predovšetkým dovážame:
  • jednorázové ochranné obleky podľa normy EN 14126
  • návleky na obuv k jednorázovým ochranným oblekom
  • ochranné okuliare
  • respirátory typu FFP2 a FFP3
  • ochranné polomasky
  • vrecia na biologický odpad
  • chirurgické rukavice
  • jednorázové chirurgické plášte
  • návleky na obuv
  • dezinfekčné prostriedky
  • respirátory typu N95 a KN95
  • chirurgické čiapky a masky
  • testovacie krvné rýchlosety a generické testovacie sety na sars-cov-2

Charitatívna činnosť a filantropia

Poslaním Castor Pollux Group, ako aj jej majiteľa osobne nie je iba plnenie ekonomických parametrov úspešnej podnikateľskej činnosti, ale aj všeobecný spoločenský a ľudský moment, čoho odrazom je hlboké presvedčenie o nevyhnutnej solidárnosti s ľuďmi, ktorí sú na pomoc odkázaní.

Pre nás je samozrejmosťou, že takého pochopenie a súcit s tými, ktorí to potrebujú, by malo byť bežnou súčasťou každodenného života každého človeka. Počas tých mnohých rokov firmy zoskupené v Castor Pollux Group, a aj osobne ich vlastník, podporili veľa projektov, ktoré zlepšili činnosť jednak neziskových charitatívnych organizácií, alebo napomohli vzniknúť organizáciám, ktoré sa venujú problémom rôzneho charakteru rôznych ľudí, či detí, mládeže, alebo dospelých v rôznych kategóriách ťažkostí a utrpenia a taktiež aj veľkej skupine našich dôchodcov. Osobitnú pozornosť venujeme aj rodinám a jednotlivcom, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie. Je samozrejmé, že ide o nezištnú pomoc, ktorá cieľom je nielen pomáhať, ale snažíme sa aj iným ísť príkladom, ktorý inšpiruje dávať nezištne a dobrovoľne, a vlastne ani o tom veľa nehovoriť.

Čo je však veľmi dôležité, že my sa nesnažíme iba pomôcť, prispieť, ale naša snaha je aj sprevádzať. Pochopili sme, že nie vždy sú najdôležitejšie financie a hmotná pomoc. Tie veľmi pomáhajú, ale dôležité je aj týmto jednotlivcom, skupinám a neziskovým organizáciám venovať čas.

A ten čas je vlastne strávením kúsku svojho života s blížnym človekom, čo mnohokrát pomáha ešte viac.

Prečo sme sa začali venovať tejto oblasti?

Lebo sme to tak cítili. Dostali sme dar zvládať veľa vecí a životných situácií a dostali sme aj dar dostatku. Mnohí tieto dary dostali v menšej miere, alebo sa im tieto dary ich v živote nepodarilo využiť, použiť a naopak ich ešte postihlo nešťastie rôzneho typu. A k takýmto situáciám a ľuďom by nemal byť nikto ľahostajný.

My sa len snažíme nebyť ľahostajní, a ak sme dostali, máme vnútorné presvedčenie, že by sme mali aj dávať. Ale nie bezmyšlienkovite. Niekde dáme rybu, no niekde učíme ryby chytať. A tak sa spolu posúvame dopredu a máme za čo ďakovať.

Tejto oblasti sa venujeme už od roku 1992. To je už veľa rokov. S Božou pomocou sa nám podarilo pomôcť veľa rodinám, deťom, mladým ľuďom, ľuďom stredného veku, starším, no hlavne mnohým tým, ktorí to ozaj potrebovali.

Celkovo sme podporili asi 400 rodín, projektov a jednotlivcov v objeme cca3 000 000 EUR

Za tieto roky sa nám podarilo podporiť, prípadne zahájiť činnosť:

 • 20 neziskových organizácií
 • 10 programov pomáhajúcim deťom
 • 10 programov pomáhajúcim mládeži
 • 15 programov podporujúcich rodiny
 • 15 programov pomáhajúcim ťažko chorým a trpiacim
 • 60 projektov pomáhajúcim cirkvi a rehoľným spoločnostiam
 • 20 detských domovov

Dovoľte nám uviesť niektoré príklady:


Nadácia pre deti Slovenska.

www.nds.sk

Ide o projekt, kde každý, kto sa rozhodne, môže venovať tejto nadácii jednohodinovú mzdu, príp. aj ďalšie príspevky. Z týchto finančných prostriedkov nadácia následne financuje rôzne programy venujúce sa hlavne deťom a mládeži.


Komunitné centrum Drahuškovo.

www.drahuskovo.sk

Ide o centrum, kde sú umiestnené deti, mládež a dospelí chorí na autizmus a v centre nielen bývajú, majú tam stály lekársky dohľad a liečbu, ale majú tam vybudovanú aj farmu a rôzne dielne, kde pracujú a rozvíjajú svoje schopnosti, teda centrum im poskytuje všetko potrebné pre ich dôstojný život a kvalitnú liečbu. Zároveň v centre funguje aj tzv. dva v jednom, kde do centra prichádzajú aj deti z detských domovov, ktoré už kvôli veku musia opustiť detský domov. V centre dostanú ubytovanie, prácu-pomáhajú ako asistenti starať sa o autistických pacientov, pomáhajú v dielňach a na farme a hlavne majú zázemie, ktoré im pomôže naštartovať sa do života a postupne sa osamostatniť.


Saleziánske centrum v Bratislave.

www.trnavka.sk

Ide o katolícke centrum, ktoré sa okrem starostlivosti o veriacich ľudí v danej farnosti veľmi úspešne venuje aj deťom, mládeži a rodinám. Cieľom tohto centra je, aby sa deti netúlali po ulici a aby sa naučili zmysluplne využívať svoj voľný čas a hlavne si ho vedieť aj plánovať. Dôležité je, aby sa naučili vážiť si život a aby sa život učili aj žiť, nie v ňom iba pobehovať. Centrum vytvorilo veľa programov, ktoré sa venujú rodinám a mládeži a taktiež vytvorilo veľký projekt, v ktorom vychovávajú aj futbalistov a formujú ich aj ľudsky podľa kresťanskej náuky. Momentálne je vo futbalovom klube tohto centra už viac, ako 400 chlapcov a je to už najväčší mládežnícky futbalový klub na Slovensku.


Šanca pre nechcených – projekt Hniezda záchrany.

www.sancaoz.sk

Ide o úžasnú myšlienku, zachrániť novonarodené deti pred ich zabitím pri nechcených, alebo nezvládnutých tehotenstvách. V spoločnosti sa to veľa nekomentuje, ale každý rok je veľa detí, ktoré sa narodia, a rodičia ich potom z rôznych dôvodov nechcú a rozhodnú sa ich zbaviť, v lese, v kontajneroch a pod. V rámci tohto projektu sme vybudovali tzv. Hniezda záchrany, kde môže rodička odložiť dieťa bez toho, aby bola trestne stíhaná. Ide o inkubátory na diskrétnych miestach v nemocniciach, kde môže dieťa umiestniť. Ak zavrie dvierka inkubátora a odíde, nemocnici príde signál, že v inkubátore je dieťatko. Nemocnica sa o dieťa postará. Zmenil sa aj zákon, že rodič takto odloženého dieťaťa sa môže bez trestu poňho vrátiť do určitého času. Ak sa nevráti, dieťatko ide na adopciu. Čo je však dôležité - dieťa zostalo nažive. Nemenej dôležité je aj to, aby sa odstraňovali príčiny, pre ktoré sa ženy vzdávajú svojich novorodencov.


Podpora a budovanie pastoračných centier.

Tieto projekty podporujeme a sú vytvárané v rôznych regiónoch Slovenska, ale podporili sme projekty aj v Rusku, Rumunsku, Keni a iných krajinách.Ide o centrá, ktoré sú buď pri cirkevných spoločenstvách, alebo na univerzitách a pod.

V týchto centrách, ktoré sa venujú deťom a mládeži, sa slúžia nielen sv. omše, ale je tam možnosť psychológov, kňazov, prvá pomoc pre rodiny a jednotlivcov, rôzne krúžky, športy, kultúra, prednášky a stretnutia na rôznu tému, príprava manželov na manželstvo, príprava detí a mládeže na rôzne životné situácie, divadlá. Vytvárajú sa tu aj rôzne záujmové krúžky kde chodia mladí tráviť svoj voľný čas a zároveň je v týchto centrách výborná výchova animátorov – to sú jednotlivci, ktorí sa stávajú nositeľmi týchto myšlienok do regiónov a postupne sa stávajú vedúcimi týchto jednotlivých skupín.

K pastoračným centrám, ktoré sme podporili, patria, napríklad, tieto:

Podpora budovania kostolov a kresťanských centier.

 • Kostol panny Márie Snežnej – Bratislava – Slovensko :Saleziánske mládežnícke stredisko Nová Dubnica: www.kalvaria.sk

 • Kostol Ducha Svätého – Bratislava – Slovensko :Saleziánske mládežnícke stredisko Nová Dubnica: www.dubravka.fara.sk

 • Kostol Cyrila a Metoda – Poprad – Slovensko: www.rkcpopradjuh.sk

 • Kostol sv. Jozefa – Nová Dubnica – Slovensko : www.faranovadubnica.sk

 • Podpora katolíckej cirkvi v rôznych krajinách a oblastiach a taktiež podpora reholí a misionárov, napr. rehole Jezuitov, Saleziánov, Františkánov, Kapucínov a ďalších, podpora misionárov cirkvi v Krasnodarskom kraji (Rusko) alebo v Keni a iné

Podpora rôznych iných charitatívnych projektov, ako napr.:

 • nemocnice
 • školy a univerzity
 • prezentáciu Slovenska v zahraničí
 • podpora hudobných telies a koncertov
 • medzinárodná spolupráca mládeže
 • projekty pre týrané deti a týraných rodičov
 • kultúrne a športové aktivity, hlavne detí a mládeže
 • projekty pre liečbu drogovo závislých
 • vydávanie kníh pre vojakov a väzňov
 • autistické centrá
 • asociáciu hemofilikov Slovenska
 • vytváranie charitatívnych fondov
 • psychiatrické centrá
 • chudobné rodiny
 • slabozraké a nevidiace deti a mládež
 • podpora nadaných detí a mládeže
 • projekty ekonomickej adopcie chudobných v rôznych krajinách
 • podpora vytvárania komunít riešiacich rôzne problémy rodín a jednotlivcov
 • pomoc pri liečení ťažkých a finančne nákladných ochorení
 • pomoc pri záchrane ľudí ťažko zranených pri autonehodách

Pomoc, to nie je o tom, aby jednotlivec zachránil svet, pomoc je o tom, že každý z nás môže pomôcť vo svojom okolí, a tak spoločne môžeme zachrániť aj celý svet.

S úctou, Váš kamarát Ján Badžgoň.

Páčia sa Vám naše projekty?

Kontaktujte nás: